Általános eladási, szállítási és fizetési feltételek 

Az általános eladási szállítási és fizetési feltételek az Pántológép Csomagolástechnikai Kft. által végzett teljesítésre, eladásra és szállításra vonatkoznak. Ezektől eltérő értelmű megállapodás, szerződés esetben az Pántológép Csomagolástechnikai Kft. írásbeli visszaigazolása szükséges. Amennyiben a Vevő eltérő feltételeket kér az ÁSZF-ben foglaltaktól, úgy azokat eseti szerződésben írásban kell rögzíteni, melyet a felek cégszerű aláírásukkal hitelesítenek.

 1. Ajánlatok és árak:  Az általunk forgalmazott termékek és szolgáltatásaink szabadárasak. Az ajánlatainkban feltüntetett feltételeket és árakat az ajánlat érvényességi határidejéig tartjuk magunkra nézve kötelezőnek.
 2. Teljesítési határidő:  Az ajánlatokban szereplő határidők tájékoztató jellegűek. Pontos teljesítési határidőt rendelés visszaigazolásunkkal vagy szerződéskötéskor vállalunk. Kellékanyag értékesítés esetén 8 napnál, gép értékesítés esetén 4O napnál rövidebb határidő eltolódásból eredő kárigény velünk szemben nem érvényesíthető. A Vevő hibájából adódó késedelem a vállalt határidő módosulását eredményezi. Fenntartjuk a jogot az elő-, illetve rész-szállítások teljesítéséhez és számlázásához előre egyeztetés után.
 3. Rendelésfelvétel:  Rendelések leadása és visszaigazolása csak írásban történhet.
 4. Árak:  Az áraink minden esetben a budapesti telephelyünkön történő átvételre vonatkoznak. Ettől eltérő megállapodást szerződésben kell kikötni.
 5. Szállítás, feladás:  A szállítás vagy feladás mindenkor a Vevő kérésére és felelősségére történik. Fenntartjuk a jogot, hogy a szállítmányt a Vevő költségére biztosítsuk. Amennyiben a Vevő nem ír elő szállítmányozót, úgy mi az általunk legkedvezőbbnek ítélt szállítási módot választjuk. Az áru átvételekor észlelt bármilyen károsodást, vagy hiányt a szállítmányozóval írásban igazoltatni kell és azt a kárjegyzőkönyvhöz mellékelve részünkre haladéktalanul meg kell küldeni.
 6. Csomagolás:  A szállításhoz, feladáshoz történő csomagolás költsége az Pántológép Csomagolástechnikai Kft-t terheli. Külön megállapodás híján fenntartjuk a jogot az általunk legmegfelelőbbnek ítélt csomagolási mód megválasztására.
 7. Rendelésfelmondás:  A szerződéstől való elállás, részünkre felróható durva gondatlanság esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat, rendelését felmondhatja, velünk szemben kárigénnyel léphet fel a törvény által meghatározott esetekben és mértékben. Egyéb indokkal szerződéstől elállni, vagy visszaigazolt rendelést felmondani a költségeink és kiadásaink kiegyenlítését biztosító anyagi konzekvenciák nélkül nem lehet. Elvégzett vagy folyamatban lévő teljesítés átvételétől csak előzetes írásbeli beleegyezésünkkel, egyéb megállapodás híján a felmerült költségeink megtérítése mellett állhat el a Megrendelő. A rendelésfelmondásig vagy szerződéstől való elállásig folyósított előlegekre elszámolási és visszatérítési kötelezettséget ismerünk el a vállalás bruttó értékének 30%-át meghaladó összegrészre, melynek kiegyenlítése elsődlegesen a vállaláshoz kapcsolódó kész és félkész produktumnak természetbeni kiszolgáltatása útján történhet.
 8. Reklamáció:  Kizárólag csak akkor tudunk elfogadni, ha azt az átvételtől számított 8 napon belül részünkre írásban megküldik. Ebben az esetben a mindenkori vonatkozó törvényes határidőt és rendelkezéseket kell figyelembe venni. Amennyiben a kifogást jogosnak találtuk és a termék nem javítható akkor kötelezzük magunkat a cserére. Ha a javítást vagy a cserét nem teljesítettük és a reklamációt elismertük, akkor a Vevő értékcsökkentési igénnyel léphet fel.
 9. Garanciális kötelezettségek:  A garanciális idő az Pántológép Csomagolástechnikai Kft. által forgalmazott termékekre a vásárlást követő 12 hónap. A gyártáshibás termékeket díjmentesen kijavítjuk, cseréljük. A garanciális javítás telephelyünkön történik, ahová a hibásnak talált készüléket be kell szállítani, vagy bérmentesítve be kell küldeni. Nem rendeltetésszerű használat, törés, illetéktelen vagy szakszerűtlen beavatkozás, elemi kár, átalakítás, helytelen tárolás stb. esetén a garancia megszűnik. Normál kopás, elhasználódás, meg nem engedett hálózati ingadozásból eredő meghibásodás esetére az ingyenes javítás nem vonatkozik.
 10. Fizetési feltételek:  Az általunk kiszolgáltatott áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítési módjáról mindig a részünkről meghatározottak, vagy a vonatkozó érvényes szerződésben megadottak a mérvadóak. Átutalás esetén a számlánk kiegyenlítésének esedékessége a számlán található. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számítunk fel. Ha a Megrendelőnek gazdasági, fizetési nehézségei vannak (például csőd, felszámolás, stb.), vagy a korábbi szállításainkat pontatlanul fizette ki, akkor azonnali fizetést illetve készpénzfizetést kérhetünk a még nem teljesített rendelésekre is. Ez esetben fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy a szállítási szerződéstől elálljunk. A számlánk kiegyenlítésének biztosítása a Megrendelő kötelessége akkor is, ha a Megrendelő nem azonos az átvevővel. Ezért eltérő átvevő esetén az árut csak meghatalmazásra szolgáltatjuk ki a Megrendelő felelősségére, mely meghatalmazás egyben készfizető kezesség vállalását is jelenti.
 11. Tulajdonjog:  Ameddig az általunk forgalmazott termék, kiadott áru, beszerelt alkatrész, nyújtott szolgáltatás teljes ellenértéke nincs részünkre kifizetve, addig az saját tulajdonunkat képezi. A nevezettek használatbavétele, elidegenítése, feldolgozása vagy továbbértékesítése csak akkor történhet meg, ha annak teljes ellenértékét a Megrendelő már kiegyenlítette. A vonatkozó számlánk kiegyenlítéséig a Vevő nem jogosult arra, hogy a nevezett javakat harmadik személynek átadja, biztosítéknak vagy zálognak felhasználja, illetve továbbadja. Csőd, felszámolás vagy egyéb, a jogaink harmadik személy által történő korlátozása esetére a Vevő kötelezi magát közvetlen és haladéktalan értesítésünkre.
 12. Jogviták:   Jogvita esetére a felek a Pest Megyei Bíróság, Budapest illetékességét fogadják el. Minden esetben a PTK hatályos rendelkezései a mérvadóak.

Mobirise
Elérhetőségek

Email:     info@signode.hu 
Telefon: +36 1 275 8821 

Hivatkozások

Impresszum
ÁSZF

HTML Website Maker